Vad är ett initialt erbjudande om Virtual Finance Asset (IVFAO)? De maltesiska lagarna

UTFÄRDANDET AV EN VIRTUELL FINANSIELL TILLGÅNG (”VFA”) & TILLTRÄDE TILL HANDEL AV VFA

Mot bakgrund av de olika regelböckerna och uppdateringar av regler som utfärdats av Malta Financial Services Authority (nedan kallat “MFSA”) under det senaste förflutet, har vi utarbetat en översikt över de initiala och pågående kraven som gäller för ett första erbjudande av en virtuell finansiell tillgång (nedan kallad ”IVFAO”), inom eller från Malta. Sådana krav baseras på den slutliga versionen av kapitel 2 i regelboken för virtuella finansiella tillgångar, med titeln “Regler om virtuella finansiella tillgångar för emittenter av virtuella finansiella tillgångar”, som de relevanta bestämmelserna i lagen om virtuella finansiella tillgångar (nedan kallad ” Spela teater”).

Vad är ett initialt erbjudande om Virtual Finance Asset (IVFAO)? De maltesiska lagarna

Allmänna krav – Inledande erbjudande om virtuell ekonomitillgång

Kapitel 2 i regelboken för virtuella finansiella tillgångar gäller för emittenter av virtuella finansiella tillgångar (nedan kallade “VFA / s”) som försöker tillhandahålla VFA-aktivitet i eller från Malta. Emittenter måste vara juridiska personer som är vederbörligen bildade på Malta och måste följa allmänna principer på hög nivå när de utför sin funktion. Detta inkluderar bland annat att utföra uppgifter på etiskt sätt, med stor integritet, samtidigt som man beaktar investerarnas bästa hela tiden. Lagen syftar till att reglera IVFAO där en emittent utfärdar VFA i eller från Malta.

Krav för emittenter: En kort översikt – Initial Virtual Finance Asset Offering

Emittenten, vars verksamhet måste hanteras i enlighet med principen om dubbel kontroll, måste påbörja erbjudandet av sina VFA: er till allmänheten eller tillåta sina VFA: er att handlas på en DLT-börs inom sex (6) månader från dagen för registrering av vitboken med MFSA. Innan testet för finansiella instrument genomförs eller godkänns till en DLT-börs måste det genomföras och undertecknas av emittentens styrelse och därefter godkännas av utsedd VFA-agent.  

Emittenten är skyldig att upprätta ett årligt överensstämmelsescertifikat i förhållande till sin verksamhet – certifikatet ska därefter granskas och lämnas in av VFA-agenten efter att det har undertecknats av alla medlemmar i emittentens styrelse. När efterlevnadsintyget har lämnats in måste emittenten betala tillämpliga tillsynsavgifter till myndigheten.

Pågående krav som är tillämpliga på IVFAO och handels-VFA på DLT-börser

VFA: er får endast erbjudas allmänheten i eller från Malta, och därefter ansöka om upptagande till handel på en DLT-börs om Emittentens vitbok följer kraven i lagen och är registrerad i MFSA Följaktligen.

En förenklad version av processen har beskrivits nedan för att underlätta referensen:

STEG 1: FINANSIELLT INSTRUMENTTEST

Genomförande av det finansiella instrumentets test och bestämning av symbolen i fråga som en VFA, vilken bestämning ska godkännas av VFA-agenten. Detta bör alltid vara utgångspunkten eftersom det bara är i händelse av att token i fråga kvalificerar sig som en VFA att de efterföljande stegen ska genomföras.

STEG 2: UTNÄMNING AV VFA-AGENT

Utnämning av en registrerad VFA-agent, vilken utnämning ska hållas hela tiden.

STEG 3: STYRELSE FÖR ADMINISTRATION

Emittenten ska styras eller hanteras effektivt av minst två personer, tillfredsställande av principen om dubbel kontroll. Följande principer måste också följas:

 • Ansvarig för att säkerställa att Emittenten uppfyller sina skyldigheter enligt reglerna och eventuella riktlinjer;
 • Kollektivt och individuellt ansvar för att skaffa och upprätthålla tillräcklig kunskap och förståelse för Emittentens verksamhet för att göra det möjligt för dem att fullgöra sina uppgifter;
 • Det är styrelsens plikt att informera sig om sin verksamhet som helhet, ha en ordentlig förståelse för dess ekonomiska ställning och granska de handlingar som lämnats in för dess uppmärksamhet.

Om styrelsen delegerar någon av dess funktioner ska sådan delegering inte befria styrelsen från skyldigheten att övervaka utförandet av sådana delegerade funktioner.

STEG 4: FÖRETAGSFORMULÄR

Emittenten måste vara en juridisk person som är vederbörligen bildad enligt vilken lag som helst för närvarande i Malta. Följaktligen kommer det att vara nödvändigt att införliva ett maltesiskt företag, vanligtvis ett privat aktiebolag (ltd.) Eller aktiebolag (plc.), I förekommande fall. Dessutom är det nu också möjligt att använda en stiftelse efter ändringar av civillagen.

STEG 5: UTNÄMNING AV FUNKTIONER

En emittent ska utse och alltid ha utsett följande funktionärer som har tillräcklig kunskap och erfarenhet inom informationsteknik, DLT-tillgångar och deras underliggande teknik och har god förståelse för emittentens verksamhet:

 • Systemrevisor – granska och granska Emittentens innovativa teknikarrangemang (ITA / er) inklusive cybersäkerhetsarrangemang, och ska utarbeta en årlig systemrevisionsrapport om dess ITA i enlighet med riktlinjer utfärdade av Malta Digital Innovation Authority (MDIA).
 • VFA-agent – får bekräftelser från emittenten om att styrelsen har inrättats, att investerarna har fått en färdplan som fastställer milstolparna för IVFAO och även förses med finansiell information och vinstprognoser.
 • Väktare – ska betraktas som ITA om förvaring av VFA sker genom sådana, men när det gäller förvar för fiatvalutor får detta endast utföras av en centralbank, betalningsinstitut, penningmarknadsfond, institut för elektroniska pengar, bank i en tredjeland eller ett kreditinstitut.
 • Revisor – utarbetar en rapport som bekräftar att AML / CFT / KYC-system finns på plats.
 • Penningtvätt Rapporteringsansvarig – utförs av individer som förstår omfattningen av ansvaret för rollen, måste vara kompetenta, ekonomiskt sunda och ha ett gott anseende, samt ha tillräcklig kunskap, professionell expertis och erfarenheter inom traditionella finansiella tjänster samt förebyggande av Lagen om penningtvätt.

STEG 6: RITNING AV VITBOK & SMART UPPGIFTER OM KONTRAKT

Upprättande av vitboken i enlighet med form och innehåll som föreskrivs i VFAA: s första schema och eventuella regler utfärdade av MFSA. Detta inkluderar krav som rör distribution av smarta kontrakt.

STEG 7: ANSÖKNINGSFORMULÄR OCH BILAGA DOKUMENTATION

 • En emittent som vill utföra ovan nämnda aktivitet / aktiviteter måste genom sin VFA-agent skicka följande till MFSA:
 • Vitbok och kompletterande dokument undertecknade av styrelsen.
 • Kopia av testet för finansiella instrument, undertecknat av styrelsen och godkänt av en VFA-agent.
 • Bekräftelse från systemrevisoren att emittentens ITA följer MDIA-riktlinjerna.
 • Årliga reviderade räkenskaper för vart och ett av de senaste tre (3) räkenskapsåren, och / eller om emittenten ingår i en grupp – koncernens koncernredovisning.
 • Certifierad kopia av konstitutionella handlingar.
 • Anmälningsavgift.

STEG 8: AVGIFTER

Whitepaper registreringsavgifter – € 8000

Whitepaper årliga tillsynsavgifter – € 2000 (betalas vid inlämning av intyget om överensstämmelse)

STEG 9: PÅGÅENDE SKYLDIGHETER

Att utse en styrelse

En sådan styrelse – som ansvarar för att emittenten följer myndighetens regler och skyldigheter – måste agera ärligt, utöva rimlig försiktighet när han utför funktioner, undvika intressekonflikter, övervaka efterlevnad, identifiera risker och hantera dem, samt vara ansvarig för emittentens efterlevnad av AML / CFT-krav, samtidigt som han är medveten om Emittentens verksamhet och ekonomiska ställning.

Upprättande av en ram för cybersäkerhet

Detta ska inkludera olika policyer, såsom; svars- och återhämtningsplan, affärskontinuitet, känslig datahantering etc. Ramverket måste följa internationellt erkända cybersäkerhetsstandarder och ska vara i linje med bestämmelserna i GDPR.  

Registreringsförfaranden  

Emittenten ska behålla dokument och hålla dem tillgängliga för MFSA för att övervaka Emittentens efterlevnad i linje med MFSA-reglerna för VFA. Sådana dokument ska förvaras i minst fem (5) år såvida inte MFSA begär att sådana ska förvaras i sju (7) år. Mediet där dokumenten ska förvaras måste vara tillgängligt för framtida referens av MFSA och på en sådan form och på ett sätt att följande villkor är uppfyllda:

 • obegränsad MFSA-åtkomst inklusive möjligheten att rekonstruera varje steg i transaktionsprocessen;
 • ändringar och korrigeringar av innehållet i dokumenten måste lätt fastställas;
 • dokument kan inte manipuleras

Robust I.T. Infrastruktur

Emittenten ska säkerställa att dess I.T. infrastruktur säkerställer:

 • integriteten och säkerheten för all information som lagras där;
 • tillgänglighet, spårbarhet och tillgänglighet av data;
 • integritet och sekretess; och
 • överensstämmer med bestämmelserna i GDPR.

Årliga ansökningar – Inledande erbjudande om virtuell finansiell tillgång

Emittenten måste göra följande årliga bidrag med MFSA:

 • den årliga överensstämmelsedeklarationen som lämnats in av VFA Agent på Emittentens vägnar;
 • de reviderade finansiella rapporterna; och
 • revisorns rapport.

Emittenten ska betala de årliga tillsynsavgifterna till MFSA efter att ha lämnat in den årliga överensstämmelsedeklarationen. Ett sådant uttalande ska innehålla en bekräftelse på att VFA-agenten är övertygad om att:

 • Lokala AML / CFT-krav har uppfyllts, vilken bekräftelse ska erhållas från Emittentens MLRO; och
 • Emittentens tekniska arrangemang uppfyller alla kvalitativa standarder och riktlinjer som utfärdats av MDIA som är tillämpliga på den specifika typen av arrangemang, vilken bekräftelse bör erhållas från emittentens systemrevisor.

 Begränsningar, verkställighet och sanktioner – inledande erbjudande om virtuell ekonomitillgång

Gräns ​​på maximalt investerbart belopp

En emittent ska se till att en investerare (som inte anses vara erfaren) inte investerar mer än 5000 euro i sina första VFA-erbjudanden under en tolvmånadersperiod. Observera att en erfaren investerare inte nödvändigtvis motsvarar en professionell och / eller ackrediterad investerare, utan bör ha kunskap om branschen och ha tidigare erfarenhet av ICO..

Sanktioner vid överträdelse

Om en emittent / VFA-agent bryter mot eller bryter mot en regel kan MFSA i kraft av den myndighet som beviljas den enligt artikel 48 i lagen införa administrativa påföljder, utan att använda en domstol, upp till högst 150 000 EUR.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me